ดินขุยไผ่ผสมใบก้ามปู

ดินพร้อมปลูก มีปริมาณดิน และอินทรีย์วัตถุมาก

- ขายปลีก 25 บาท/ถุง

- ขายส่ง 20 บาท/ก้อน (20 ถุงขึ้นไป)

ถุงละ 5-6 กิโลกรัม